Goddess Gayatri  

Posted by Stella Clark

Goddess Gayatri Image
GAYATRI is the Hindu Goddess of the Vedas, the sacred texts. She is the personification of the Gayatri Mantra, a hymn of praise to the Sun God Savitr. She is usually depicted sitting on a red lotus and accompanied by a white swan. She has five heads, each with different colored skin, symbolizing the four main Vedas and the supreme God, and she has ten hands, which hold such symbols as a wine cup, a conch, and a noose. Gayatri is considered to be a consort of Brahma, identifying her with his other consort, Sarasvati. One hymn to Gayatri lists these 108 of her thousand names, which correspond to some of her different aspects:

Taruna-ditya samkashayai


Saha-srana-yanoj-valayai

Vichitra-malya-bhara-nayai


Tuhina-chala-vasinyai

Varada-bhaya-hastab-jayai


Revareera-niva-sinyai

Nipatraya-vishesha-gynayai


Yantra-kruti-virajitayai

Bhadha-pada-prayayai


Govinda-pada-gaminyai

Devarhsi-gana-samstu-tyayai


Vana-mala-vibhu-shitayai

Syanda-nottama-samsdha-nayai


Deergha-jeemata-nisva-nayai

Matta-matanga-gamanayai


Hiranya-kamala-sanayai

Deeja-nadhara niratayai


Yoginyai

Yoga-dharinyai


Nata-natyai-kani-ratayai

Prana-vadya-ksharat-mikayai


Chora-chara-kriya-saktayai

Daridrya-chedaka-rinyai


Yada-vendra-kulod-bhutayai

Tureeya-padha-gaminyai


Gayatryai

Gomatyai


Gangayai

Goutamyai


Guruda-sanayai

Geya-gana-priyayai


Gouryai

Govinda-pada-pujitayai


Gandharva-nagara-karayai

Goura-varnayai


Gane-shvaryai

Gadashra-yayai


Guna-vatyai

Gahvaryai


Gana-pujitayai

Guna-traya samayu-ktayai


Gunatraya-vivarji-tayai

Guha-vasayai


Guna-dharayai

Guhyayai


Gandharva-rupinyai

Garya-priyayai


Guru-padayai

Guhya-linganga-dharinyai


Savitryai

Surya-tana-yayai


Sushu-mnanadi-bedinyai

Supra-kashayai


Sukha-seenayai

Sumatyai


Sura-pujitayai

Sushu-patya-vasdhayai


Sudatyai

Sundaryai


Saga-ramba-rayai

Sudham-shubimba-vadanayai


Sustanyai

Suvi-locha-nayai


Seetayai

Sarva-shrayayai


Sandhyayai

Sapha-layai


Sukhada-enyai

Subhruve


Suna-sayai

Sushronyai


Samsara-rnavata-rinyai

Sama-gana-priyayai


Sadhvyai

Sarva-bharana-pujitayai


Vaishnavyai

Vimala-karayai


Mahendryai

Mantra-rupinyai


Maha-lakshmyai

Maha-sidyai


Maha-mayayai

Mahe-sharyai


Mohinyai

Madana-karayai


Madhu-sudhana-choditayai

Meena-kshyai


Madhura-vasayai

Nagendra-tanayayai


Umayai

Trivikrama-pada-krantayai


Trisva-rayai

Trivilo-chanayai


Surya-mandala-madya-sdhayai

Chandra-mandala-samsdhitayai


Vahni-mandala-madya-sdhayai

Vayu-mandala-madya-sdhayai


Vyoma-mandala-madya-sdhayai

Chakrinyai


Chakra-rupinyai

Kala-chakra-vitana-sdhayai


Chandra-mandala-darpanayai

Jyotna-tapanuli-ptamgyai


Maha-maruta-veejitayai

Sarva-mantra-shrayayai

Denave

Papagnai


Parame-shvaryaiKeywords: greek gods and goddesses list of names  greek roman gods and goddesses  greek roman gods and goddesses  horned god  all gods and goddesses list  greek mythology gods and goddesses names  wicca candle magick  spiral candles  oils and candles  essential oils and candles  candle burning  candle spell  

This entry was posted on 24 January 2011 at Monday, January 24, 2011 . You can follow any responses to this entry through the .

0 comments